PODSTAWOWE WIADOMOŚCI EDYCYJNE

Struktura tekstu:

 Elementy tekstu

 Znaki niedrukowane

 Znaki drukowane

 Grafika

 Tabela

Struktura strony

Operacje blokowe

Formatowanie dokumentu

Struktura tekstu

Zanim przystąpimy do pracy z edytorem tekstu, musimy zapoznać się z podstawowymi pojęciami charakterystycznymi dla edycji dokumentów.

Elementy tekstu

1. Wyraz - sekwencja liter lub pojedyncze znaki, tworzące słowo, które oddzielone są od siebie spacją (odstępem) lub znakiem końca akapitu.
2. Akapit - zwarty jednolicie sformatowany fragment dokumentu stanowiący tematyczną całość zakończony znakiem końca akapitu (klawisz Enter). Charakteryzuje się:

Wcięcie pierwszego wiersza

Wcięcie z lewej

Wcięcie z prawej

Edytor tekstu po zapełnieniu pisanym tekstem całego wiersza w akapicie automatycznie przechodzi do następnego. Jeżeli natomiast istnieje konieczność rozpoczęcia następnego wiersza w tym samym akapicie, wówczas należy posłużyć się kombinacją klawiszy Shift, Enter - miękki enter (sam Enter spowodowałby rozpoczęcie nowego akapitu). Wspomnianą wyżej kombinacją posługujemy się również w przypadku, gdy chcemy wyjustować ostatni wiersz w wyjustowanym akapicie. Metodę tą należy stosować z umiarem, gdyż przy małej ilości wyrazów w wierszu uzyskuje się bardzo nieciekawy efekt.

3. Nagłówek - górna część strony, w której może być umieszczona informacja (tekst, grafika, linie, itp.) powtarzająca się na wielu stronach w danym dokumencie.
4. Stopka - dolna część strony z powtarzającym się elementem na pewnej liczbie stron w tego samego dokumentu.
5. Lista wypunktowana - zbiór akapitów, gdzie każdy poprzedzony jest znakiem graficznym, wybranym przez użytkownika.
Przykład:

6. Lista numerowana - sekwencja akapitów poprzedzonych cyfrą lub literą, które występują kolejno po sobie w porządku narastającym.

Przykład:

  1. procesor,
  2. pamięć operacyjna,
  3. pamięć dyskowa.

 

Znaki niedrukowane (kody sterujące)

Znaki te nie są widoczne w dokumencie po jego wydrukowaniu na drukarce, niemniej jednak odgrywają bardzo ważną rolę w tekście, gdyż umożliwiają nadanie mu żądanego wyglądu (formatu). Aby znaki te były widoczne podczas edycji dokumentu na ekranie monitora należy kliknąć myszką na przedstawionej poniżej ikonie.

 

1. Spacja (odstęp) - znak używany do rozdzielania wyrazów, uzyskuje się go poprzez naciśnięcie podłużnego klawisza spacji.
Stosując spację należy przestrzegać następujących zasad:

W edytorze tekstów Word 97 funkcjonują trzy rodzaje spacji:

2. Enter (znak na ekranie ) - służy do kończenia akapitu i przechodzenia do nowego akapitu oraz wprowadzania pustego wiersza. Uzyskuje się go przez wciśnięcie klawisza Enter. Podczas pisania tekstu w akapicie edytor automatycznie przechodzi do nowego wiersza po osiągnięciu końca poprzedniego, dlatego też w tym przypadku nie stosuje się klawisza Enter. W przypadku konieczności przejścia do następnego wiersza bez przechodzenia do następnego akapitu posługujemy się kombinacją klawiszy Shift Enter (tzw. miękki enter).

 3. Tabulator uzyskuje się klawiszem Tab. Służy do wcinania tekstu względem lewego marginesu, poruszania się wewnątrz tabeli, przesuwania listy wypunktowanej, przemieszczania kursora do punktów tabulacji.
Wciśnięcie klawisza
Tab na ekranie symbolizowane jest za pomocą strzałki pokazanej poniżej.

 

Może się zdarzyć, że użytkownik zechce użyć kilku rodzajów wyrównania w jednym wierszu tekstu. Na przykład, w nagłówku raportu, można sobie zażyczyć, aby tytuł raportu został wyrównany do lewego marginesu, data umieszczona pośrodku, a numer strony został wyrównany do prawego marginesu. Efekt ten można uzyskać, stosując tabulatory. Ich reprezentację graficzną znaleźć można na lewym brzegu linijki poziomej, gdzie klikając na ikonie pokazanej poniżej powodujemy kolejną zmianę symboli, które można wstawić w żądanym miejscu.

 

W tym celu należy wybrać odpowiedni symbol a następnie kliknąć myszką w odpowiednim miejscu na linijce poziomej. Po ustaleniu typów tabulatorów i ich lokalizacji naciśnięcie klawisza Tab powodować będzie przemieszczanie kursora w miejsca odpowiadające położeniom wstawionym uprzednio tabulatorom na linijce poziomej. Możliwe jest użycie następujących typów tabulatorów:

Istnieje jeszcze jeden rodzaj tabulatora, a mianowicie tabulator paskowy. W odróżnieniu od tabulatorów wymienionych powyżej nie posiada on reprezentacji graficznej w postaci ikony. Aby wstawić tego typu tabulator trzeba posłużyć się poleceniem Tabulatory... znajdującym się w menu Format (pozostałe typy tabulatorów można również wstawić w ten sam sposób). Po wstawieniu tabulatora paskowego na linijce poziomej pojawia się pionowa krótka linia (patrz rysunek poniżej). Powoduje on wstawienie pionowej linni w miejscu tabulacji.

Mówiąc o tabulatorach należy również wspomnieć o znakach wiodących. Są to znaki składające się na ciągłą, kropkowaną lub kreskowaną linię, która wypełnia miejsce przed tabulatorem. Mogą być używane na przykład w spisach treści:

Rozdział 1 ............................... 2

 

Rozdział 2 ............................... 7

 

Opcję wstawiania znaków wiodących należy szukać w menu Format/Tabulary..., gdzie można wybrać położenie tabulatorów przed którymi wstawione będą znaki wiodące oraz rodzaj samych znaków wiodących.

 

Znaki drukowane

Pisząc tekst używamy znaków literowych, cyfr, znaków interpunkcyjnych, nawiasów, łączników, cudzysłów, itp. Znaki składające się na tworzony dokument uzyskuje się z klawiatury wciskając odpowiadający konkretnemu znakowi klawisz. Wszystkie klawisze mają oznaczenia, dlatego też posługiwanie się klawiaturą nie jest trudne, wymaga jednak wprawy. Pisany za pomocą klawiatury tekst jest wstawiany w miejscu, w którym aktualnie znajduje się kursor (krótka pionowa pulsująca linia, nazywana również punktem wstawiania).

Do poruszania się kursorem po tekście służą cztery zgrupowane w jednym miejscu klawisze oznaczone strzałkami. Zasada posługiwania się nimi jest prosta: strzałka skierowane do góry przesuwa kursor do góry, w prawo przemieszcza w prawo, itd. Do poruszania się po tekście służą również klawisze: Home (przemieszcza kursor na początek linii, w której stoi), End (przejście kursora na koniec linii), Page Up (przesuwa tekst o jeden ekran w górę), Page Down (jeden ekran w dół). Sam kursor można wstawić w dowolnym miejscu w tekście klikając w nim lewym przyciskiem myszki, gdy jej wskaźnik przyjmie kształt pokazany poniżej.

 

Teks można przewijać posługując się w tym celu paskami przewijania (patrz elementy budowy okna edytora). Należy pamiętać, że przewijanie za pomocą pionowego paska przewijania nie przenosi kursor lecz pozostaje on w miejscu, w którym znajdował się przed rozpoczęciem przewijania. Dlatego też, aby rozpocząć wpisywanie tekstu w miejscu, do którego został przewinięty tekst należy w tym miejscu kliknąć lewym klawiszem myszki co spowoduje wstawienie kursora.

Należy wspomnieć, że kursor i wskaźnik myszki to dwa odrębne elementy. Kursor przemieszczać można odpowiednimi klawiszami lub kliknięciem w żądanym miejscu myszką natomiast wskaźnik myszki przesuwać można tylko za pomocą myszki. Wskaźnik myszki może przybierać różne kształty zależne od wykonywanych czynności.

Znaki umieszczone na klawiszach klawiatury nie są jedynymi, które można uzyskać. Istnieje również możliwość wstawienia znaku (symbolu) nie występującego na klawiaturze poprzez użycie jednego z poleceń menu.

Aby poprawnie wpisywać znaki należy przestrzegać następujących zasad:

  1. Duże litery uzyskujemy naciskając przycisk Shift i nie zwalniając go przycisk odpowiedniej litery lub włączając klawisz Caps Lock.
  2. Znaki umieszczone u góry na niektórych klawiszach uzyskujemy trzymając wciśnięty klawisz shift i odpowiedni klawisz.
  3. Polskie znaki diakrytyczne uzyskujemy wciskając prawy klawisz Alt oraz klawisz z odpowiadającą danemu znakowi literą np. ą - Alt i klawisz z literą A (wyjątek stanowi znak ź, który uzyskuje się kombinacją klawiszy Alt i X).
  4. Błędy kasujemy klawiszem Backspace, gdy kasowana litera stoi przed kursorem lub klawiszem Delete jeśli chcemy pozbyć się litery stojącej na miejscu kursora.
  5. Nie pozostawiamy pojedynczych znaków (w, z, i, o, u, a) na końcu linii lecz przenosimy je do następnej. Aby wyeliminować te tzw. wiszące znaki należy połączyć twardą spacją (Ctrl, Shift, Spacja) ten znak ze stojącym za nim wyrazem. Czynność usuwania "wiszących" liter powinno się realizować bezpośrednio przed wydrukiem sformatowanego dokumentu.
  6. Tekst można edytować (pisać) wykorzystując jeden z następujących trybów:

Grafika

Do edytowanego dokumentu można wstawić dowolną grafikę (rysunki, zdjęcia, obrazki, wykresy, itp.) importując ją z innych programów lub plików graficznych. Istnieje również możliwość samodzielnego stworzenia rysunku używając przeznaczonych do tego celu narzędzi, w które wyposażone są współczesne edytory.

Tabela

W tekście bardzo często występują tabele prezentujące pewne dane. Dlatego też edytor tekstu umożliwia tworzyć różnorodne tabele, które użytkownik może dowolnie formatować nadając im stosowny wygląd.

 

 

Struktura strony

Strona dokumentu - każdy edytowany dokument jest automatycznie dzielony na strony, które odpowiadają wielkością stronom w formie papierowej po wydrukowaniu dokumentu. Każda strona dokumentu charakteryzuje się:

Strona dokumentu kończy się znakiem podziału strony. Wyróżnić możemy dwa rodzaje podziałów strony:

Oprócz podziału dokumentu na strony możliwy jest również podział na sekcje. Umożliwia to nadanie każdej sekcji innego formatu (wyglądu). Podziału na sekcje dokonuje się wówczas jeśli istnieje konieczność zmiany w jakiejś części dokumentu następujących elementów:

 

Operacje blokowe

Mianem operacji blokowych określa się czynność zaznaczenia fragmentu tekstu (bloku), a następnie wykonanie jednej z poniższych czynności:

Podstawowym warunkiem wykonania operacji blokowych jest zaznaczenie fragmentu tekstu (bloku), którą to czynność można wykonać na kilka sposobów:

1. posługując się klawiaturą - naciskając i przytrzymując klawisz Shift i jednocześnie naciskając klawisze służące do przesuwania punktu wstawiania (pulsującego kursora);
2. za pomocą myszki - ustawiając kursor myszki w miejscu, od którego ma rozpoczynać się zaznaczany blok tekstu i przy wciśniętym lewym klawiszu myszki przemieszczając go do końca bloku
3. zaznaczanie konkretnych elementów tekstu:

Po zaznaczeniu bloku można wykonać następujące czynności:

1. przenoszenie lub kopiowanie bloku tekstu lub grafiki na niewielką odległość w obrębie jednego okna:

2. przenoszenie lub kopiowanie tekstu na dużą odległość lub do innych dokumentów:

3. usuwanie: po zaznaczeniu tekstu lub grafiki klikamy na ikonie (menuEdycja/ Wytnij, klawiatura Ctrl, X lub klawisz Del)

4. zmiana formatu akapitu, znaków (patrz poniżej)

 

 

Formatowanie dokumentu

Formatowanie polega na dostosowaniu do wymagań użytkownika takich elementów tekstu jak: znaki, czy akapity. Formatowanie dokumentu obejmuje: formatowanie znaków, akapitów, stosowanie stylów i szablonów oraz zmianę ustawienia marginesów, rozmiaru papieru i orientacji strony. Większość z wymienionych tu czynności były omówione wcześniej, dlatego nie będą w tym miejscu powtarzane.

Formatowanie wykonać można posługując się jedną z dwóch technik:

Przed rozpoczęciem czynności formatowania znaków należy zaznaczyć tekst, który chcemy sformatować lub w przypadku formatowania znaków w obrębie jednego akapitu ustawić kursor w dowolnym miejscu tego akapitu. Po wykonaniu tych czynności możemy przystąpić do zmiany następujących cech znaków:

 

Przy omawianiu formatowania warto wspomnieć o stylach, które ułatwiają formatowanie dokumentu. Określają one wygląd różnych elementów dokumentu, takich jak nagłówki, podpisy i tekst podstawowy. Wykonując jedną prostą operację, można do akapitu lub wyrazu zastosować całą grupę elementów formatowania znaku lub akapitu, bądź jednego i drugiego naraz. Aby całkowicie zmienić formatowanie tekstu określonego fragmentu, wystarczy zmienić styl, który zastosowano do tego fragmentu. Jeśli stosuje się style, to aby zmienić cały tekst sformatowany za pomocą określonego stylu, wystarczy zmienić definicję tego stylu. Na przykład, jeśli do nagłówków zastosowano czcionkę Arial wielkości 14 punktów, wyrównanie do lewej i pogrubienie, a użytkownik zechce później zastosować do nich czcionkę Arial wielkości 16 punktów i wyśrodkowanie, nie ma potrzeby zmiany formatu każdego nagłówka z osobna. Wystarczy zmienić właściwości tego stylu. Edytor tekstu ma standardowo zdefiniowane podstawowe style, które można dowolnie modyfikować lub tworzyć nowe. Aby zmodyfikować styl należy z menu Format wybrać polecenie Styl, w polu Style zaznaczyć styl, który chcemy zmodyfikować, a następnie kliknąć przycisk Modyfikuj. Klikamy przycisk Format, a następnie wybieramy element stylu, taki jak Czcionka lub Numerowanie, który chcemy zmienić.

 

Poprzednia strona

Następna strona

HOME